NPOST | Shërbimi Postar më i besueshëm në Kosovë

Terms And Conditions

For the use of postal and transportation services by E N L.L.C.

Article 1

Definitions


 • 1.1 OPERATOR - hereafter refers to the company E N LLC with its office registered in Isak Lutolli Street without number, Veternik Prishtina, registered in the Kosovo Business Registration Agency with the Unique Identification Number 811397703 hereinafter OPERATOR.
 • 1.2 Klienti - këtu e në vijim i referohet Derguesit te Pakos i cili ka krijuar nje llogari te verifikuar me SMS permes numrit telefonik dhe i cili identifikohet me fjalëkalim.
 • 1.3 Me “Dergese” - ne zbatim të kësaj kontrate do të kuptohen produktet e ligjshme te cilat postohen apo transportohen përllogari të Klientit dhe nese specifikohet dorezimi behet i kushtezueshem me kundrejtpagese.
 • 1.4 Prohibited Substance - hereinafter referred to as substances, goods or substances the use, possession or transport of which is prohibited by law.
 • 1.5 Cash on Delivery - hereafter refers to all shipments for which the OPERATOR must receive money from the client's account receiver.
 • 1.6 Urban Area - hereinafter refers to all addresses which are located within the cities or towns of the Republic of Kosovo.
 • 1.7 Non-Urban Zone - hereafter refers to all addresses which are located in villages of the Republic of Kosovo.
 • 1.8 Dërgesë të Shpërndarë – këtu e në vijim i referohet çdo pako e marrë në dorëzim nga Klienti dhe shpërndarja fizike është realizuar me sukses te pritësi si dhe janë arkëtuar paratë sipas faturës shoqëruese lëshuar nga Klienti.
 • 1.9 Non-Delivered Delivery - hereafter refers to any Goods received by the Client, that the postal service has been performed up to the address specified in the accompanying invoice, but the delivery to the recipient is not realized for any reason.
 • 1.10 NPORTAL – sistem elektronik për menaxhim të llogarisë së Klientit nga i cili kryhen të gjitha veprimet me dergesa, barazime, faturime dhe te gjitha veprimet që derivojnë sipas kushteve sic i parasheh kjo kontratë.
 • 1.11 Kushtet e vecanta - paraqesin kushtet e vecanta për shërbime të ndara apo të ndërlidhura dhe ato mund të përdoren si pjesë integrale e kesaj kontrate.

Article 2

OBJECT OF THE CONTRACT


 • 2.1 Objekt i kësaj kontrate është “Shërbime Postare & Transporti” brenda dhe jashte vendit i dërgesave të regjistruara nga llogaria e Klientit deri tek pritësi apo anasjelltas, kundrejt një pagese të shërbimit nga ana e Klientit.
 • 2.2 OPERATORI merr për sipër të kryeje për llogari të Klientit shërbimet të lartëpërshkruara si më sipër përcaktuarnë piken 2.1, sipas Termeve dhe Kushteve apo Kushteve te Vecanta të E N L.L.C.

PRICE LIST OF SERVICES

 • 2.3 Shërbime postare dhe shërbimet postare të kushtezuara me kundrejtëpagesë.
Type Dimensions
Small package Medium package Large package
Shipping 2 EUR 3.5 EUR 5 EUR
Cancelling Free up to 5% of total monthly orders

Kjo është çmimorja standarde, çmimet janë me TVSH. Operatori ofron edhe plane tarifore tjera apo edhe marrëveshje të personalizuara për biznese të ndryshme si dhe mund të ofrojë oferta speciale sipas një kontratë të vecantë

Article 3

OBLIGATIONS OF THE OPERATOR


 • 3.1 OPERATORI detyrohet që, bazuar dhe në marrveshjen paraprake apo oferte, t’i sigurojë Klientit shpejtësinë dhe cilësinë maksimale të mundshme gjatë kryerjes se shërbimit.
 • 3.2 Collection of orders is done at the place and time agreed in advance during working hours 08:00 - 20:00 (Monday - Saturday, while on Sundays will work based on customer requests.
 • 3.3 Procesi i shpërndarjes do të kryhet brenda një afati kohor të përcaktuar në ofertë nga momenti i marrjës në dorëzim të dërgesave. Dorëzimi i dërgesave të pritësi do të kryhet gjithmonë brenda orarit prej 24 ose 48 orësh nga momenti i dorëzimit të dërgesës në zyret e OPERATORIT. Porositë që pranohen në zyret tona deri në ora 08:00 dalin në dorezim atë ditë.
 • 3.4 Dorëzimi i pagesave të inkasuara për llogari të Klientit bëhet 24 orë pas kërkesës nga ana e Klientit apo në intervalin e zgjedhur sipas planin tarifor, por jo më rallë se 1 herë në muaj. Dorëzimi i pagesave bëhet përmes llogarisë bankare apo përmes dokumentit të likuidimit të mjeteve.
 • 3.5 Për të arritur efikasitetin maksimal në shpërndarjen e dergesave OPERATORI merr përsipër të telefonoj pritësin duke e informuar për dorëzimin e dergeses dhe detyrimin që pritësi ka ndaj Klientit. Në rastet kur numri i telefonit dhe/ose adresa nuk është e saktë, atëhërë OPERATORI informon Klientin duke kërkuar informacion shtesë, gjithashtu do presë në periudhë kohore prej 5 minutash për ndonje përditësim të informacionit.
 • 3.6 The OPERATOR is obliged to maintain the secrecy of correspondence, as well as to take care of the confidential treatment of any information he receives regarding the activity of the Client.
 • 3.7 OPERATORI detyrohet të respektoj detyrimin për mbrojtjen e të dhënave të Klientit , në përputhje me kërkesat e ligjit ”Për shërbimet Postare & Transportit në Republikën e Kosovës.
 • 3.8 The OPERATOR will send the Client a daily report on the status of deliveries through the account management system N’PORTAL.

Article 4

Client obligations


 • 4.1 Klienti detyrohet t’i siguroje OPERATORIT gjithë informacionin e kërkuar për sa i përket elementeve të nevojshme për kryerjen e shërbimit si adresa, numri i kontaktit ose elemente të tjerë që ndihmojnë në kryerjen e tij në parametrat e sipërcaktuar.
 • 4.2 Klienti mund të kërkojë sigurimin e dergeses rast pas rasti konform me legjislacionin vendas mbi sigurimin e mallit në udhëtim. Ai mund të kryejë edhe vetë sigurimin e mallit kur e sheh të arsyeshme. Në çdo rast, sigurimi i mallit mbetet detyrim i Klientit apo kur Klienti zgjedh të sigurojë dërgesen nga OPERATORI, atëhere në rast te demtimeve apo humbjes se dergeses, ajo do ti kompenzohet ne vleren e plote sic është specifikuar në faturën përcjellëse.
 • 4.3 Kur dergesa është pranuar në postë në gjendje të rregullt nga Klienti dhe pëson dëmtime të pjeseshme ose tërsore apo humbje, por nuk ka sigurim te plote, OPERATORI do e dëmshpërblej Klientin me shumën e maksimale te siguruar te specifikuar sipas Planit Tarifor, të produktit pavaresisht vleres se mallit apo dergeses.
 • 4.4 Packaging is the responsibility of the Customer, who must pack the goods in the right way, adapting to the specifics of the product.
 • 4.5 Klienti është përgjegjës për dëmet që rrjedhin si rezultat i mospaketimit të duhur të mallrave të tyre . Klienti heq dore nga e drejta e dëmshpërblimit për çdo dëmtim që ndodh gjatë transportit si rezultat i të metave në paketim. OPERATORI mund ti kërkojë dëmshpërblim Klientit në rast se si rrjedhojë e paketimit jo të duhur i dergesës së Klientit janë dëmtuar edhe dërgesa apo mallra tjerë apo janë rezikuar punonjësit e OPERATORIT gjatë veprimave përcjellëse të dërgesës apo mund ta ngarkojë Klientin me kosto shtesë për veprimet shtesë që janë ndërmarrë për të siguruar shërbim dhe transport të regullt.
 • 4.6 The client in any case must accompany the goods with a tax invoice.

Article 5

PROHIBITED DELIVERIES


 • 5.1 THE OPERATOR strictly prohibits the trafficking of all elements prohibited by law such as narcotics, weapons, etc., of this type, except when the law expressly allows such a thing

Article 6

PAYMENTS


 • 6.1 THE OPERATOR invoices the postal services to the Client at the intervals required by the CLIENT but not less than 1 time per month. THE CLIENT through his account management website will make a request for reconciliation in which case, the OPERATOR will bill the postal services.
 • 6.2 THE CLIENT can choose to pay the bill by bank or cash.

Article 7

SETTLEMENT OF DISPUTES


 • 7.1 Çdo ndryshim i kësaj kontrate, për të cilën palët bien dakord rregullisht, do të bëhet gjithmonë me shkrim dhe ndryshimet e saj do të përditesohen në llogarinë e klientit NPORTAL dhe klienti do të njoftohet 7 ditë paraprakisht mbi ndryshimet. Ky dokument është dokument publik dhe publikohet në uebfaqen nposta.com ashtu sic kërkon Ligji mbi Shërbimet Postare si dhe regulloret e ARKEP.
 • 7.2 Të gjitha mosmarrëveshjetë që mund të lindin prej, ose në lidhje me zbatimin e kontratës, do të zgjidhen nga palët me mirëkuptim në përputhuje të neneve të kësaj kontrate.
 • 7.3 In case of any eventual dispute between the parties, the competent Court of Kosovo is competent to resolve the dispute.

Article 8

DEADLINE


 • 8.1 Afati i vlefshmerisë se kësaj kontrate do të jetë aktive nga dita e lidhjes perderisa Klienti shfrytezon sherbimet. Regjistrimi i nje porosie nenkupton pelqimin me te gjitha Kushtet e Pergjithshme te shfrytezimit te sherbime te E N L.L.C. si dhe Kushteve te Vecanta per sherbime te vecanta.
 • 7.2 The deadline for performing the postal service will start from the moment of withdrawal of the goods at the place determined by the Client until his arrival at the destination. In any case this deadline should be possible for the Postal Company, and subject to reasonable extension if the latter will encounter difficulties for reasons independent of it.

Article 9

FINAL PROVISIONS


 • 9.1 The change of the representatives of the contracting parties does not bring about changes in the contract.
 • 9.2 In case of force majeure, the present parties are exempted from liability for non-fulfillment of obligation and / or causing damage, unless the transport is performed regardless of force majeure.
 • 9.3 In this contract are present all the elements of validity, the consent of the parties who undertake the obligations, the legal cause where the obligation is based, the object for the form and the subject of the contract. Therefore this contract remains in effect until its termination or when legally terminated by the parties.
 • 9.4 Kjo kontrate përpilohet në menyre elektronike dhe me rastin e krijimit te llogarise dhe shfrytezimit te sherbimeve Klienti pajtohet me te gjitha kushtet e saj. Palët pasi u njohën me përmbajtjen e saj, e pranojne atë me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë.

Termat dhe kushtet të veçanta të ofrimit te sherbimeve postare


 • 1. Formulari shoqërues i dërgesës i EN LLC (NPOST) është një formular i panegociueshëm dhe dërguesi ka dijeni se ky formular është plotësuar nga ai ose nga EN LLC për llogari të tij. Dërguesi deklaron dhe pranon, se është pronar, posedues ose përfaqësues i pronarit apo i poseduesit të objekteve që transportohen, të cilat përshkruhen në faqen e parë. Gjithashtu, ai deklaron se me anën e këtij formulari pranon kushtet e përgjithshme të shfrytëzimit të sherbimeve dhe të transportit të EN LLC (NPOST) si mbajtës i llogarisë së konfirmuar me SMS.
 • 2. Dërguesi garanton që: - Çdo zë që cilësohet në faqen e parë përshkruhet saktësisht dhe në përputhje me ligjin. - Në objektin që dërgohet janë shënuar saktësisht pikat e duhura, të dhënat dhe adresa e marrësit. - Objekti që dërgohet është i ambalazhuar në atë mënyrë që të sigurohet dërgimi i sigurtë i tij. - Do të paguajë të gjitha shpenzimet e mundshme shtesë, që rezultojnë gjatë dërgimit, kthimit ose magazinimit të objekteve.
 • 3. EN LLC (NPOST) ka të drejtë, por nuk detyrohet të kontrollojë objektin, të cilin e merr përsipër të dorëzojë. EN LLC (NPOST), gjithashtu, ka të drejtë të mos avancojë në përmbushjen e dërgesës nëse ka shenja të përmbajtjes së ndaluar ose të dhëna të pamjaftueshme të marrësit.
 • 4. EN LLC (NPOST) ka të drejtë të mbajë ose të mos dorëzojë mallin që transporton, me qëllim sigurimin e shpenzimeve të transportit (shpenzimet e ngarkimit, etj) deri sa të paguhen.
 • 5. EN LLC (NPOST) kryen dërgesa me debitim të marrësit, në rast mospranimi të dërgesës së shpërblimit nga ana e marrësit, për çfarëdo arsye, apo edhe në rast se dërguesi merr përsipër pagesën ndaj EN LLC (NPOST).
 • 6. EN LLC (NPOST) kryen shërbimet e “parapagesës për blerjen e porositur” dhe atë të “pagesës në momentin e dorëzimit” duke marrë porosi dhe në formë jo të shkruar (me telefon ose mjete të tjera komunikimi). Në këto raste porositësi ka të drejtat dhe detyrimet e “dërguesit” të përshkruar në formular.
 • 7. Bazuar në Nenin 9, përgjegjësia e EN LLC (NPOST) për çfarëdo humbje ose dëmtim të dërgesës (dokumente ose objekte), kufizohet në minimum nga sasitë e mëposhtme: a) deri në shumën e siguruar varësisht prej planit tarifor të zgjedhur nga mbajtësi i llogarisë b) në shumën reale të humbjes ose dëmit që paguhet për dokumentet ose objektet e siguruara, c) në vlerën reale* të dokumenteve ose objekteve, pa u marrë parasysh përdorimi tregetar ose vlera e veçantë e tyre për dërguesin, marrësin ose personin e tretë. Sa thamë më sipër është e vlefshme edhe për dërgesat me vlerë të deklaruar kur janë të siguruara. Çdo transportim ndërkombëtar udhëhiqet nga kushtet dhe kufizimet e konventave ndërkombëtare VMR, Varshavës, COTIF-CIM që janë në fuqi.
 • 8. Më dëshirë të dërguesit, kryerja e dërgesave të tij mbulohet me siguracion nëpërmjet shoqërisë së sigurimeve më të cilën bashkëpunon EN LLC (NPOST). Në rast humbje, vjedhje ose shkatërrim të materialit që transportohet, vlera e të cilit e kapërcen shumën e siguruar, pretendimi për zhdëmtim mbi këtë shumë lind vetëm në rast se objekti që transportohet është me vlerë të deklaruar dhe i siguruar për atë vlerë.
 • 9. EN LLC (NPOST) bën çdo përpjekje dhe ndërmer çdo veprim për të arritur dorëzimin në përputhje me programin e veprimtarisë së saj. Por, në asnjë rast nuk mban përgjegjësi për vonesën e marrjes, transportimit ose dorëzimit të çdo dërgese apo për çfarëdo humbje, dëmtim, dorëzim të keq apo mos dorëzim që i detyrohet shkaqeve të parashikuara kryesisht: a) Për shkak të ngjarjeve të papritura që ndodhin objektivisht jashtë mundësive njerëzore (aksident, kushte të keqija atmosferike, vonesë e mjeteve te transportit etj.) b) Për shkak të veprimeve neglizhuese ose udhëzimeve të gabuara të dërguesit ose të marrësit apo personave të tretë që kanë interes nga dërgesa konkrete. c) Për shkak të përmbajtjes së dërgesës së cilës mund t’i shkaktohet dëmtim i veçante, ndryshim ose shkatërrim.
 • 10. Çdo pretendim duhet të ngrihet nga klienti dhe të dorëzohet me shkrim në zyrat qëndrore të EN LLC (NPOST) ose në agjencinë më të afërt të saj, ditën e marrjes së dërgesës nga EN LLC (NPOST).
 • 11. EN LLC (NPOST) nuk merr përsipër dërgimin dhe transportimin e objekteve postare kur ky transportim është në kundërshtim me ligjin ose ka të bëjë me objekte që nuk i pranon për dërgim IATA. Në çdo rast ajo nuk merr përsipër kryerjen e transportit të parave.