NPOST | Shërbimi Postar më i besueshëm në Kosovë

Termet dhe Kushtet

Për shfrytëzimin e shërbimeve postare dhe transportuese nga E N L.L.C.

Neni 1

Përkufizime


 • 1.1 OPERATORI - këtu e në vijim i referohet shoqerise E N LLC me zyrën e saj të regjistruar në rrugën Isak Lutolli pa numër, Veternik Prishtina, i regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Biznesit të Kosovës me numrin Unik të Identifikimit 811397703 në tekstin e mëtejmë OPERATORI.
 • 1.2 Klienti - këtu e në vijim i referohet Derguesit te Pakos i cili ka krijuar nje llogari te verifikuar me SMS permes numrit telefonik dhe i cili identifikohet me fjalëkalim.
 • 1.3 Me “Dergese” - ne zbatim të kësaj kontrate do të kuptohen produktet e ligjshme te cilat postohen apo transportohen përllogari të Klientit dhe nese specifikohet dorezimi behet i kushtezueshem me kundrejtpagese.
 • 1.4 Lëndë e ndaluar - këtu e në vijim i referohet substancave, mallrave apo lëndëve përdorimi, poseidimi, apo transporti i të cilave ndalohet me ligj.
 • 1.5 Cash on Delivery – këtu e në vijim i referohet të gjitha dërgesave për të cilat OPERATORI duhet të marrë para nga pritesi përllogari të Klientit.
 • 1.6 Zona Urbane – këtu e në vijim i referohet të gjitha adresave të cilat ndodhen brenda qyteteve apo qytezave te Republikes së Kosoves.
 • 1.7 Zona Jo Urbane – këtu e në vijim i referohet të gjitha adresave të cilat ndoshen në fshatra të Republikes së Kosovës.
 • 1.8 Dërgesë të Shpërndarë – këtu e në vijim i referohet çdo pako e marrë në dorëzim nga Klienti dhe shpërndarja fizike është realizuar me sukses te pritësi si dhe janë arkëtuar paratë sipas faturës shoqëruese lëshuar nga Klienti.
 • 1.9 Dërgesë të Pashpërndarë – këtu e në vijim i referohet çdo Mall i marrë në dorëzim nga Klienti , që është realizuar shërbimi postar deri në adresen e përcaktuar në faturën shoqëruese , por dorëzimi të pritësi nuk realizohet për çdo lloj arsye.
 • 1.10 NPORTAL – sistem elektronik për menaxhim të llogarisë së Klientit nga i cili kryhen të gjitha veprimet me dergesa, barazime, faturime dhe te gjitha veprimet që derivojnë sipas kushteve sic i parasheh kjo kontratë.
 • 1.11 Kushtet e vecanta - paraqesin kushtet e vecanta për shërbime të ndara apo të ndërlidhura dhe ato mund të përdoren si pjesë integrale e kesaj kontrate.

Neni 2

OBJEKTI I KONTRATËS


 • 2.1 Objekt i kësaj kontrate është “Shërbime Postare & Transporti” brenda dhe jashte vendit i dërgesave të regjistruara nga llogaria e Klientit deri tek pritësi apo anasjelltas, kundrejt një pagese të shërbimit nga ana e Klientit.
 • 2.2 OPERATORI merr për sipër të kryeje për llogari të Klientit shërbimet të lartëpërshkruara si më sipër përcaktuarnë piken 2.1, sipas Termeve dhe Kushteve apo Kushteve te Vecanta të E N L.L.C.

ÇMIMORJA E SHËRBIMEVE

 • 2.3 Shërbime postare dhe shërbimet postare të kushtezuara me kundrejtëpagesë.
Lloji Madhësia
Pako e vogël Pako e mesme Pako e madhe
Dërgesë 2 EUR 3.5 EUR 5 EUR
Anulimi Falas deri 5% i totalit mujor të porosive

Kjo është çmimorja standarde, çmimet janë me TVSH. Operatori ofron edhe plane tarifore tjera apo edhe marrëveshje të personalizuara për biznese të ndryshme si dhe mund të ofrojë oferta speciale sipas një kontratë të vecantë

Neni 3

DETYRIMET E OPERATORIT


 • 3.1 OPERATORI detyrohet që, bazuar dhe në marrveshjen paraprake apo oferte, t’i sigurojë Klientit shpejtësinë dhe cilësinë maksimale të mundshme gjatë kryerjes se shërbimit.
 • 3.2 Grumbullimi i porosive bëhet në vendin dhe kohën e dakorduar paraprakisht gjatë orarit të punës 08:00 – 20:00 ( E Hënë – E Shtunë, ndërsa të Dielave do të punohet në bazë të kërkesave së Klientve.
 • 3.3 Procesi i shpërndarjes do të kryhet brenda një afati kohor të përcaktuar në ofertë nga momenti i marrjës në dorëzim të dërgesave. Dorëzimi i dërgesave të pritësi do të kryhet gjithmonë brenda orarit prej 24 ose 48 orësh nga momenti i dorëzimit të dërgesës në zyret e OPERATORIT. Porositë që pranohen në zyret tona deri në ora 08:00 dalin në dorezim atë ditë.
 • 3.4 Dorëzimi i pagesave të inkasuara për llogari të Klientit bëhet 24 orë pas kërkesës nga ana e Klientit apo në intervalin e zgjedhur sipas planin tarifor, por jo më rallë se 1 herë në muaj. Dorëzimi i pagesave bëhet përmes llogarisë bankare apo përmes dokumentit të likuidimit të mjeteve.
 • 3.5 Për të arritur efikasitetin maksimal në shpërndarjen e dergesave OPERATORI merr përsipër të telefonoj pritësin duke e informuar për dorëzimin e dergeses dhe detyrimin që pritësi ka ndaj Klientit. Në rastet kur numri i telefonit dhe/ose adresa nuk është e saktë, atëhërë OPERATORI informon Klientin duke kërkuar informacion shtesë, gjithashtu do presë në periudhë kohore prej 5 minutash për ndonje përditësim të informacionit.
 • 3.6 OPERATORI është e detyruar të ruaj sekretin e korrespondences, si dhe të kujdeset për trajtimin konfidencial të çdo informacioni që merr në lidhje me veprimtarinë e Klientit.
 • 3.7 OPERATORI detyrohet të respektoj detyrimin për mbrojtjen e të dhënave të Klientit , në përputhje me kërkesat e ligjit ”Për shërbimet Postare & Transportit në Republikën e Kosovës.
 • 3.8 OPERATORI do t’i dërgoj Klientit raport ditor mbi statusin e dërgesave përmes sistemit për menaxhim të llogarisë N’PORTAL.

Neni 4

DETYRIMET E KLIENTIT


 • 4.1 Klienti detyrohet t’i siguroje OPERATORIT gjithë informacionin e kërkuar për sa i përket elementeve të nevojshme për kryerjen e shërbimit si adresa, numri i kontaktit ose elemente të tjerë që ndihmojnë në kryerjen e tij në parametrat e sipërcaktuar.
 • 4.2 Klienti mund të kërkojë sigurimin e dergeses rast pas rasti konform me legjislacionin vendas mbi sigurimin e mallit në udhëtim. Ai mund të kryejë edhe vetë sigurimin e mallit kur e sheh të arsyeshme. Në çdo rast, sigurimi i mallit mbetet detyrim i Klientit apo kur Klienti zgjedh të sigurojë dërgesen nga OPERATORI, atëhere në rast te demtimeve apo humbjes se dergeses, ajo do ti kompenzohet ne vleren e plote sic është specifikuar në faturën përcjellëse.
 • 4.3 Kur dergesa është pranuar në postë në gjendje të rregullt nga Klienti dhe pëson dëmtime të pjeseshme ose tërsore apo humbje, por nuk ka sigurim te plote, OPERATORI do e dëmshpërblej Klientin me shumën e maksimale te siguruar te specifikuar sipas Planit Tarifor, të produktit pavaresisht vleres se mallit apo dergeses.
 • 4.4 Paketimi është përgjegjësi i Klientit, i cili duhet të paketoj mallin në mënyrën e duhur duke i’u përshtatur specifikave të produktit.
 • 4.5 Klienti është përgjegjës për dëmet që rrjedhin si rezultat i mospaketimit të duhur të mallrave të tyre . Klienti heq dore nga e drejta e dëmshpërblimit për çdo dëmtim që ndodh gjatë transportit si rezultat i të metave në paketim. OPERATORI mund ti kërkojë dëmshpërblim Klientit në rast se si rrjedhojë e paketimit jo të duhur i dergesës së Klientit janë dëmtuar edhe dërgesa apo mallra tjerë apo janë rezikuar punonjësit e OPERATORIT gjatë veprimave përcjellëse të dërgesës apo mund ta ngarkojë Klientin me kosto shtesë për veprimet shtesë që janë ndërmarrë për të siguruar shërbim dhe transport të regullt.
 • 4.6 Klienti në çdo rast duhet të shoqëroj mallin me faturë tatimore.

Neni 5

DËRGESAT E NDALUARA


 • 5.1 OPERATORI ndalon rreptësisht trafikimin e të gjithë elementeve të ndaluar me ligj si narkotike, arme etj, të këtij lloji, përveç rasteve kur ligji e lejon shprehimisht një gjë të tillë

Neni 6

PAGESAT


 • 6.1 OPERATORI faturon shërbimet postare Klientit në intervalet e kërkuara nga KLIENTI por jo më pak se 1 herë në muaj. KLIENTI përmes uebfaqës për menaxhim të llogarisë së tij do të bëj kërkesë për barazim me ç’rast, OPERATORI do ti faturojë shërbimet postare.
 • 6.2 KLIENTI mund të zgjedh që faturën ta paguajë me bankë apo me të holla të gatshme.

Neni 7

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE


 • 7.1 Çdo ndryshim i kësaj kontrate, për të cilën palët bien dakord rregullisht, do të bëhet gjithmonë me shkrim dhe ndryshimet e saj do të përditesohen në llogarinë e klientit NPORTAL dhe klienti do të njoftohet 7 ditë paraprakisht mbi ndryshimet. Ky dokument është dokument publik dhe publikohet në uebfaqen nposta.com ashtu sic kërkon Ligji mbi Shërbimet Postare si dhe regulloret e ARKEP.
 • 7.2 Të gjitha mosmarrëveshjetë që mund të lindin prej, ose në lidhje me zbatimin e kontratës, do të zgjidhen nga palët me mirëkuptim në përputhuje të neneve të kësaj kontrate.
 • 7.3 Në rast të ndonjë kontesti eventual në mes të palëve, Gjykata kompetente e Kosovës është kompentete për zgjidhjen e kontestit.

Neni 8

AFATI


 • 8.1 Afati i vlefshmerisë se kësaj kontrate do të jetë aktive nga dita e lidhjes perderisa Klienti shfrytezon sherbimet. Regjistrimi i nje porosie nenkupton pelqimin me te gjitha Kushtet e Pergjithshme te shfrytezimit te sherbime te E N L.L.C. si dhe Kushteve te Vecanta per sherbime te vecanta.
 • 7.2 Afati i kryerjes së shërbimit postar do të fillojë nga momenti i tërheqjes së mallit në vendin e përcaktuar nga Klienti deri në mbërritjen e tij në destinacion. Në çdo rast ky afat duhet të jetë i mundshëm për Kompanine Postare,dhe objekt zgjatje të arsyeshme nëse ky i fundit do të hasi vështirësi për shkaqe të pavarura prej tij.

Neni 9

DISPOZITAT E FUNDIT


 • 9.1 Ndryshimi i përfaqësuesve të palëve kontraktuese nuk sjell ndryshime në kontrate.
 • 9.2 Në rast force madhore palët prezente janë të përjashtuar nga përgjegjësia për mospërmbushje detyrimi dhe/apo shkaktim dëmi, me përjashtim të rastit kur transporti është kryer pavaresisht forces madhore.
 • 9.3 Në këtë kontrate janë prezent të gjitha elementet e vlefshmërisë, pëlqimi i palëve që marrin përsipër detyrimet, shkaku i ligjshëm ku mbështet detyrimi, objekti për formen dhe lëndën e kontratës. Ndaj kjo kontrate mbetet në efekt deri në përfundim të saj apo kur të zgjidhet ligjerisht nga palet.
 • 9.4 Kjo kontrate përpilohet në menyre elektronike dhe me rastin e krijimit te llogarise dhe shfrytezimit te sherbimeve Klienti pajtohet me te gjitha kushtet e saj. Palët pasi u njohën me përmbajtjen e saj, e pranojne atë me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë.

Termat dhe kushtet të veçanta të ofrimit te sherbimeve postare


 • 1. Formulari shoqërues i dërgesës i EN LLC (NPOST) është një formular i panegociueshëm dhe dërguesi ka dijeni se ky formular është plotësuar nga ai ose nga EN LLC për llogari të tij. Dërguesi deklaron dhe pranon, se është pronar, posedues ose përfaqësues i pronarit apo i poseduesit të objekteve që transportohen, të cilat përshkruhen në faqen e parë. Gjithashtu, ai deklaron se me anën e këtij formulari pranon kushtet e përgjithshme të shfrytëzimit të sherbimeve dhe të transportit të EN LLC (NPOST) si mbajtës i llogarisë së konfirmuar me SMS.
 • 2. Dërguesi garanton që: - Çdo zë që cilësohet në faqen e parë përshkruhet saktësisht dhe në përputhje me ligjin. - Në objektin që dërgohet janë shënuar saktësisht pikat e duhura, të dhënat dhe adresa e marrësit. - Objekti që dërgohet është i ambalazhuar në atë mënyrë që të sigurohet dërgimi i sigurtë i tij. - Do të paguajë të gjitha shpenzimet e mundshme shtesë, që rezultojnë gjatë dërgimit, kthimit ose magazinimit të objekteve.
 • 3. EN LLC (NPOST) ka të drejtë, por nuk detyrohet të kontrollojë objektin, të cilin e merr përsipër të dorëzojë. EN LLC (NPOST), gjithashtu, ka të drejtë të mos avancojë në përmbushjen e dërgesës nëse ka shenja të përmbajtjes së ndaluar ose të dhëna të pamjaftueshme të marrësit.
 • 4. EN LLC (NPOST) ka të drejtë të mbajë ose të mos dorëzojë mallin që transporton, me qëllim sigurimin e shpenzimeve të transportit (shpenzimet e ngarkimit, etj) deri sa të paguhen.
 • 5. EN LLC (NPOST) kryen dërgesa me debitim të marrësit, në rast mospranimi të dërgesës së shpërblimit nga ana e marrësit, për çfarëdo arsye, apo edhe në rast se dërguesi merr përsipër pagesën ndaj EN LLC (NPOST).
 • 6. EN LLC (NPOST) kryen shërbimet e “parapagesës për blerjen e porositur” dhe atë të “pagesës në momentin e dorëzimit” duke marrë porosi dhe në formë jo të shkruar (me telefon ose mjete të tjera komunikimi). Në këto raste porositësi ka të drejtat dhe detyrimet e “dërguesit” të përshkruar në formular.
 • 7. Bazuar në Nenin 9, përgjegjësia e EN LLC (NPOST) për çfarëdo humbje ose dëmtim të dërgesës (dokumente ose objekte), kufizohet në minimum nga sasitë e mëposhtme: a) deri në shumën e siguruar varësisht prej planit tarifor të zgjedhur nga mbajtësi i llogarisë b) në shumën reale të humbjes ose dëmit që paguhet për dokumentet ose objektet e siguruara, c) në vlerën reale* të dokumenteve ose objekteve, pa u marrë parasysh përdorimi tregetar ose vlera e veçantë e tyre për dërguesin, marrësin ose personin e tretë. Sa thamë më sipër është e vlefshme edhe për dërgesat me vlerë të deklaruar kur janë të siguruara. Çdo transportim ndërkombëtar udhëhiqet nga kushtet dhe kufizimet e konventave ndërkombëtare VMR, Varshavës, COTIF-CIM që janë në fuqi.
 • 8. Më dëshirë të dërguesit, kryerja e dërgesave të tij mbulohet me siguracion nëpërmjet shoqërisë së sigurimeve më të cilën bashkëpunon EN LLC (NPOST). Në rast humbje, vjedhje ose shkatërrim të materialit që transportohet, vlera e të cilit e kapërcen shumën e siguruar, pretendimi për zhdëmtim mbi këtë shumë lind vetëm në rast se objekti që transportohet është me vlerë të deklaruar dhe i siguruar për atë vlerë.
 • 9. EN LLC (NPOST) bën çdo përpjekje dhe ndërmer çdo veprim për të arritur dorëzimin në përputhje me programin e veprimtarisë së saj. Por, në asnjë rast nuk mban përgjegjësi për vonesën e marrjes, transportimit ose dorëzimit të çdo dërgese apo për çfarëdo humbje, dëmtim, dorëzim të keq apo mos dorëzim që i detyrohet shkaqeve të parashikuara kryesisht: a) Për shkak të ngjarjeve të papritura që ndodhin objektivisht jashtë mundësive njerëzore (aksident, kushte të keqija atmosferike, vonesë e mjeteve te transportit etj.) b) Për shkak të veprimeve neglizhuese ose udhëzimeve të gabuara të dërguesit ose të marrësit apo personave të tretë që kanë interes nga dërgesa konkrete. c) Për shkak të përmbajtjes së dërgesës së cilës mund t’i shkaktohet dëmtim i veçante, ndryshim ose shkatërrim.
 • 10. Çdo pretendim duhet të ngrihet nga klienti dhe të dorëzohet me shkrim në zyrat qëndrore të EN LLC (NPOST) ose në agjencinë më të afërt të saj, ditën e marrjes së dërgesës nga EN LLC (NPOST).
 • 11. EN LLC (NPOST) nuk merr përsipër dërgimin dhe transportimin e objekteve postare kur ky transportim është në kundërshtim me ligjin ose ka të bëjë me objekte që nuk i pranon për dërgim IATA. Në çdo rast ajo nuk merr përsipër kryerjen e transportit të parave.